top of page

MYOFASCIAL TREATMENT 

Myofasciale afgiftetherapie is een therapeutische benadering die kan worden gebruikt om het myofasciale pijnsyndroom te behandelen. Het is een hands-on techniek die werkt om je fascia te ontspannen, verlengen en opnieuw uit te lijnen. Het doel is om u pijnverlichting te geven en u uw volledige bewegingsbereik terug te geven. Myofasciale afgiftetherapie is een therapeutische benadering die kan worden gebruikt om het myofasciale pijnsyndroom te behandelen. Het is een hands-on techniek die werkt om je fascia te ontspannen, verlengen en opnieuw uit te lijnen. Het doel is om u pijnverlichting te geven en u uw volledige bewegingsbereik terug te geven.

Myofasciale afgifte kan een beetje pijnlijk zijn omdat u spierknopen aan het trainen bent, en die pijn zorgt ervoor dat zenuwimpulsen naar de wervelkolom gaan, en die impulsen worden opgevangen met een afgifte van endorfines om verdere pijnimpulsen te helpen voorkomen

Voordelen van myofasciale afgifte

Verbeter uw bereik van beweging.

Verminder pijn en help het weefselherstelproces te ondersteunen.

Help het lichaam in het algemeen te ontspannen. Verbeter de bloedsomloop. Laat spanning, knopen en zelfs stress los.

Myofascial Release is een veilige en zeer effectieve hands-on techniek waarbij zachte aanhoudende druk wordt uitgeoefend op de myofasciale bindweefselbeperkingen om pijn te elimineren en beweging te herstellen.

Dit essentiële "tijdselement" heeft te maken met de viskeuze stroming en het piëzo-elektrische fenomeen: een lage belasting (zachte druk) die langzaam wordt uitgeoefend, zorgt ervoor dat een visco-elastisch medium (fascia) uitrekt.

Trauma, ontstekingsreacties, en procedures creëren myofasciale beperkingen die een trekdruk van ongeveer 2.000 pond per vierkante inch kunnen veroorzaken op pijngevoelige structuren die niet verschijnen in veel van de standaardtests (röntgenfoto's, myelogrammen, CAT-scans, elektromyografie, enz.)

 

Het gebruik van Myofascial Release stelt ons in staat om naar elke patiënt te kijken als een uniek individu. Onze één-op-één therapiesessies zijn hands-on behandelingen waarbij onze therapeuten een veelvoud aan Myofascial Release-technieken en bewegingstherapie gebruiken. We bevorderen de onafhankelijkheid door middel van onderwijs in de juiste lichaamsmechanica en beweging, instructie voor zelfbehandeling, versterking van kracht, verbeterde flexibiliteit en houdings- en bewegingsbewustzijn.

 

Elke Myofascial Release Treatment-sessie wordt direct op de huid uitgevoerd zonder oliën, crèmes of machines. Hierdoor kan de therapeut nauwkeurig fasciale beperkingen detecteren en de juiste hoeveelheid aanhoudende druk uitoefenen om het loslaten van de fascia te vergemakkelijken.

 

Fascia is een gespecialiseerd systeem van het lichaam dat eruitziet als een spinnenweb of een trui. Fascia is zeer dicht geweven en bedekt en doordringt elke spier, bot, zenuw, slagader en ader, evenals al onze interne organen, inclusief het hart, de longen, de hersenen en het ruggenmerg. Het meest interessante aspect van het fasciale systeem is dat het niet alleen een systeem van afzonderlijke bedekkingen is. Het is eigenlijk één doorlopende structuur die zonder onderbreking van top tot teen bestaat. Op deze manier kun je beginnen te zien dat elk deel van het hele lichaam door de fascia met elk ander deel is verbonden, zoals het garen in een trui.

Trauma, ontstekingsreacties en/of chirurgische procedures creëren myofasciale beperkingen die een trekdruk van ongeveer 2.000 pond per vierkante inch kunnen veroorzaken op pijngevoelige structuren die niet verschijnen in veel van de standaardtests (röntgenfoto's, myelogrammen, CAT-scans, elektromyografie, enz.) Een hoog percentage van de mensen die lijden aan pijn en/of gebrek aan beweging kunnen fasciale problemen hebben, maar worden niet gediagnosticeerd.

Fascia: een vloeibare kristallijne matrix

Mijn ervaring heeft geleerd dat veel van wat u en mij is geleerd, al bijna zeventig jaar achterhaald is! Ondanks het feit dat bekend is dat de informatie verouderd is, wordt deze nog steeds onderwezen in de meeste medische, tandheelkundige en therapeutische scholen, wat leidt tot frustratie van tijdelijke resultaten en een gezondheidszorgsysteem dat op het punt staat failliet te gaan en in te storten.

Het is tijd om ons paradigma te veranderen en bij te werken, dat een gedeelde reeks aannames is, een model van de werkelijkheid. Het werkelijkheidsmodel van onze samenleving is logisch, maar een vreselijk gebrekkig en onvolledig paradigma.

Ik hoop met u de principes te delen die ik heb ontwikkeld vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring met pijn en die ik gedurende tientallen jaren heb opgedaan bij patiënten van over de hele wereld. We zullen een opwindend nieuw paradigma onderzoeken van het myofasciale systeem dat in opkomst is en de belangrijke concepten van piëzo-elektriciteit, glasvezel, mechanotransductie, vloeistofdynamica, kwantumfysica, fractale geometrie, complexiteit en chaostheorie en cellulair bewustzijn.

Fascia speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning en functie van ons lichaam, omdat het alle structuren omringt en eraan hecht. In de normale gezonde toestand is de fascia ontspannen en golvend van configuratie. Het heeft het vermogen om zich zonder beperking uit te rekken en te bewegen. Wanneer men echter fysieke trauma's, emotionele trauma's, littekens of ontstekingen ervaart, verliest de fascia zijn buigzaamheid. Het wordt strak, beperkt en een bron van spanning voor de rest van het lichaam. Trauma, zoals een val, auto-ongeluk, whiplash, operatie of gewoon een slechte houding en repetitieve stressverwondingen hebben cumulatieve effecten op het lichaam. De veranderingen die trauma veroorzaakt in het fasciale systeem beïnvloeden het comfort en de functie van ons lichaam. Fasciale beperkingen kunnen overmatige druk uitoefenen en allerlei symptomen veroorzaken die pijn, hoofdpijn of bewegingsbeperking veroorzaken. Fasciale beperkingen beïnvloeden onze flexibiliteit en stabiliteit en zijn een bepalende factor in ons vermogen om stress te weerstaan ​​en dagelijkse activiteiten uit te voeren.

 

 

 

Jaren geleden werd fascia beschouwd als verpakkingsmateriaal in het lichaam en door anatomen weggegooid tijdens kadaverdissecties. Het meer geaccepteerde geloof van tegenwoordig is dat fascia zijn eigen systeem is. Medisch onderzoek en testen blijven duidelijk achter doordat fascia niet zichtbaar is op MRI-scans, CT-scans of röntgenfoto's. Veel experts zijn van mening dat fascia het ontbrekende stukje van de puzzel is voor chronische pijn en ziekte.

60 minuten 70 euro

Myofascial release therapy is a therapeutic approach that can be used to treat myofascial pain syndrome. It's a hands-on technique that works to relax, lengthen and realign your fascia. The goal is to bring you pain relief, as well as give you back your full range of motion.

Myofascial release therapy is a therapeutic approach that can be used to treat myofascial pain syndrome. It's a hands-on technique that works to relax, lengthen and realign your fascia. The goal is to bring you pain relief, as well as give you back your full range of motion.

 

Myofascial Release can be a little painful because you are working out muscle knots, and that pain causes nerve impulses to travel to the spinal column, and those impulses are met with a release of endorphins to help prevent further pain impulse benefits of myofascial release

Improve your range of motion.

Reduce soreness and help assist the tissue recovery process.

Help the body relax overall.

Improve circulation.

Release tension, knots, and even stress.

 

 

Myofascial Release is a safe and very effective hands-on technique that involves applying gentle sustained pressure into the Myofascial connective tissue restrictions to eliminate pain and restore motion. This essential “time element” has to do with the viscous flow and the piezoelectric phenomenon: a low load (gentle pressure) applied slowly will allow a viscoelastic medium (fascia) to elongate.

 

Trauma, inflammatory responses, and/or surgical procedures create Myofascial restrictions that can produce tensile pressures of approximately 2,000 pounds per square inch on pain-sensitive structures that do not show up in many of the standard tests (x-rays, myelograms, CAT scans, electromyography, etc.)

 

The use of Myofascial Release allows us to look at each patient as a unique individual. Our one-on-one therapy sessions are hands-on treatments during which our therapists use a multitude of Myofascial Release techniques and movement therapy. We promote independence through education in proper body mechanics and movement, self-treatment instruction, enhancement of strength, improved flexibility, and postural and movement awareness.

 

Each Myofascial Release Treatment session is performed directly on skin without oils, creams, or machinery. This enables the therapist to accurately detect fascial restrictions and apply the appropriate amount of sustained pressure to facilitate the release of the fascia.

 

Fascia is a specialized system of the body that has an appearance similar to a spider's web or a sweater. Fascia is very densely woven, covering and interpenetrating every muscle, bone, nerve, artery, and vein, as well as, all of our internal organs including the heart, lungs, brain, and spinal cord. The most interesting aspect of the fascial system is that it is not just a system of separate coverings. It is actually one continuous structure that exists from head to toe without interruption. In this way, you can begin to see that each part of the entire body is connected to every other part by the fascia, like the yarn in a sweater.

Trauma, inflammatory responses, and/or surgical procedures create Myofascial restrictions that can produce tensile pressures of approximately 2,000 pounds per square inch on pain-sensitive structures that do not show up in many of the standard tests (x-rays, myelograms, CAT scans, electromyography, etc.) A high percentage of people suffering from pain and/or lack of motion may be having fascial problems, but are not diagnosed.

Fascia: A Liquid Crystalline Matrix

My experience has shown that much of what you and I were taught has been known to be obsolete for close to seventy years! Despite the fact that the information has been known to be outdated, it is still being taught in most medical, dental, and therapeutic schools, leading to the frustration of temporary results and a health care system on the verge of bankruptcy and collapse.

It is time to change and update our paradigm, which is a shared set of assumptions, a model of reality. Our society's model of reality is logical, but a terribly flawed and incomplete paradigm.

I hope to share with you the principles that I have developed from my own personal experience with pain and gleaned from patients from around the world over decades. We will explore an exciting new paradigm of the Myofascial system that is emerging and the important concepts of piezoelectricity, fiber optics, mechanotransduction, fluid dynamics, quantum physics, fractal geometry, complexity, chaos theory, and cellular consciousness.

Fascia plays an important role in the support and function of our bodies since it surrounds and attaches to all structures. In the normal healthy state, the fascia is relaxed and wavy in configuration. It has the ability to stretch and move without restriction. When one experiences physical trauma, emotional trauma, scarring, or inflammation, however, the fascia loses its pliability. It becomes tight, restricted, and a source of tension to the rest of the body. Trauma, such as a fall, car accident, whiplash, surgery, or just habitual poor posture and repetitive stress injuries has cumulative effects on the body. The changes trauma causes in the fascial system influence comfort and function of our body. Fascial restrictions can exert excessive pressure causing all kinds of symptoms producing pain, headaches, or restriction of motion. Fascial restrictions affect our flexibility and stability and are a determining factor in our ability to withstand stress and perform daily activities.

 

 

 

Years ago, fascia was regarded as packing material within the body and thrown out by anatomists during cadaver dissections. The more accepted belief today is fascia is its own system. Medical research and tests are lagging behind evident in that fascia does not show up on MRI scans, CT scans or X-Rays. Many experts believe that fascia is the missing piece of the puzzle to chronic pain and illness.

60 minuten voor 75 euro

bottom of page